Rules and Regulations for IDD-CDT Creative and Innovative Camp 2017


กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อผลิตผลงานเกมและแอนิเมชัน
“IDD-CDT Creative and Innovative Camp 2017”
วันที่ 16-20 ตุลาคม 25601. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ในวันที่ 16-19 ตุลาคม 2560 และแต่งกายด้วยเสื้อของ โครงการฯ+กางเกงขายาวสีสุภาพ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
2. ทางโครงการฯ จะจัดเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคน
3. ผู้เข้าร่วมค่ายทุกท่านจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกท่านจะต้องเตรียมเงินมัดจำ จำนวน 3,000 บาทมาในวันแรกของการเข้าร่วมโครงการฯ
5. กำหนดการในเบื้องต้นสำหรับวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. พิธีเปิด
10.00 – 12.00 น. กิจกรรมการสาธิตอุปกรณ์ VR และกิจกรรม Team Building
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางงวัน
13.00 – 14.30 น. – การบรรยายในหัวข้อ “Introduction to Game Programming and Design”
– การบรรยายในหัวข้อ “Introduction to Animation”
15.00 – 16.00 น. – การบรรยายภาพรวมการสร้างเกม และแอนิเมชัน
6. ระเบียบปฏิบัติ โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อผลิตผลงานเกมและแอนิเมชัน “IDD-CDT Creative and Innovative Camp 2017
6.1 ผู้เข้าร่วมต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนวันที่จัดโครงการฯ
6.2 ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
6.3 ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในโครงการฯ
6.4 ห้ามลักทรัพย์หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น
6.5 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯให้ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหรือกรรมการโครงการฯ
6.6 ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
6.7 ห้ามนำโปรแกรมอื่นๆ มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของโครงการฯ
6.8 การยืมอุปกรณ์ในการทำงานกลุ่ม
6.8.1 ทางโครงการฯ อนุญาตให้ผู้เช้าร่วมโครงการฯ ยืมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำงานระหว่างการเข้าร่วมโครงการ เช่น Wacom กระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ
6.8.2 ทางโครงการฯ อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยใช้บัตรนักเรียน/บัตรประชาชน ในการยืม และไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์กลับบ้าน
6.9 ทางโครงการฯ อนุญาตให้ใช้ห้องสมุดในการทำงานกลุ่มได้ โดยต้องมีนักศึกษารุ่นพี่ (พี่เลี้ยง) คอยดูแล
6.10 ทางโครงการฯ อนุญาตให้ทำงานกลุ่มในช่วงระยะเวลา 17.00-20.00 น. หลังจากการอบรม

การแต่งกาย
1. วันที่ 16- 19 ตุลาคม 2560 แต่งชุดนักเรียน
2. วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ใส่เสื้อของทางโครงการฯ ที่แจกให้ในวันกิจกรรม และกางเกงขายาว

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/iddcdtCamp/ หรือ โทร. 086-3348852 ขอบคุณค่ะ